Elit Foods Logo

Политика за лични данни

Политиката за защита на личните данни отразява изискванията на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните” или GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ЕЛИТ-П ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , „Оператор“, собственик на интернет страницата: www.elitfoods.com, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

 

Информация за нас

Личните данни на лицата, извършили някакво действие в Сайта се обработват от „Елит-П“ ЕООД, ЕИК: 115810744 със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул.Дилянка 2А. Телефонният номер за връзка с Оператора е 0700 42222 / office@elit-p.com

 

Каква информация събираме и защо?

Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .

Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за:

  • удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания;
  • генерирани кандидатури за работа;
  • предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя;
  • изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв;
  • статистически информация за ползване на Интернет страницата;
  • защита на информационната сигурност на Интернет страницата;
  • счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика;
  • Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

 Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: www.elitfoods.com , с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: www.elitfoods.com

 Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към office@elit-p.com; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Пловдив,ул.Дилянка 2А