Elit Foods Logo

Условия за ползване

Общи условия за използване на уебсайта на „Елит-П“ ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Елит-П” ЕООД от една страна, наричано по-долу „Оператор“, и Посетителите на Уебсайтa https://elitfoods.com от друга, наричани по-долу „Посетители“.

Потребителят, използвайки този Уебсайт, се задължава да спазва настоящите Общи условия. При несъгласие с Общите условия Посетителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на Уебсайта. Операторът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

Ако Посетителят има въпроси относно използването на Уебсайта и предоставяните чрез него услуги, той може да се свърже с Оператора чрез посочените в Уебсайта контакти.

Дефиниции


Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и

изрази ще имат следното значение:

1.1. Уебсайт / Интернет сайт (“website”) е съвкупност от уеб страници, които се ползват чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. https://elitfoods.com/ е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „Елит-П“ ЕООД, който дава възможност на Посетителите се запознаят и разгледат услугите и продуктите, предмет на настоящите Общи условия.

1.3. Посетител е всяко лице, което посещава уебсайта и използва информацията, предоставена чрез Уебсайта https://elitfoods.com/.

1.4. Оператор на настоящия Уебсайт е „ Елит-П“ ЕООД.

Информация относно Оператора

Чл. 2. Операторът предоставя информацията, стоките и услугите, предмет на тези Общи условия, посредством администрирания от него Уебсайт https://elitfoods.com/.

2.1. Операторът е със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.Дилянка 2А

2.2. Операторът е вписан в Търговския регистър с ЕИК 115810744
2.3. Операторът упражнява производствената си дейност от гр. Сливен, ул. Керамика 2

2.4. Телефонният номер за връзка с Оператора е 0700 42222.
2.5. Адресът на електронната поща на Оператора е office@elit-p.com.

Съгласие с Общите условия
Чл. 3. При посещението на уебсайта и използването на някоя от фунцкионалностите му,

всеки Посетител се счита, че е съгласен с настоящите Общи условия.

Предоставяни услуги
Чл. 4. Операторът предоставя на Посетителя достъп до публикувана информация,

продукти и услуги на Уебсайта.

4.1. Продуктите и услугите, предоставяни от Оператора, са достъпни в менюто „Продукти” на Уебсайта.

4.2. Посетителят има възможността да заяви получаване на индивидуална оферта по предоставяните от Оператора продукти и услуги чрез контактите предоставени в Уебсайта.

Интелектуална собственост

Чл. 5. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Оператора (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Оператора или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Оператора, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
5.1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
5.2. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта на Оператора.

Лични данни

Чл. 6. (1)Операторът има право да събира и използва лични данни на посетителите на уебсайта само в съответствие със своята Политика за поверителност, публикувана тук (2)

Чл. 7. Операторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Посетителя, станала му известна по повод използване на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или недобросъвестно поведение на трети лица.

Чл. 8. Операторът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Посетители (безплатни или платени). Операторът може да споделя посочените данните със свои партньори – адвокати и трети лица, когато това е необходимо за изпълнение на договор с Потребителя или при спазване изискванията на закона.

Права и задължения на потребителя

Чл. 9. Посетителят има право:

9.1. Да използва този Уебсайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и законните интереси на Оператора и трети лица.

9.2. Да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този Уебсайт единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Оператора, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в Уебсайта.

Права на посетителя

Чл. 10. Посетителят няма право:

10.1. Да копира, възпроизвежда, публикува, изпраща, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в Уебсайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин елементите от съдържанието на този Уебсайт, без предварително писмено разрешение от „Елит-П“ ЕООД.

10.2. Да използва Уебсайта или съдържанието в него в противоречие със закона и добрите нрави.

10.3. Да използва какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

Чл. 11. Потребителят се задължава при ползване на Уебсайта:
11.1. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите

Общи условия, интернет етиката и добрите нрави;

11.2. Да уведомява незабавно Оператора за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Уебсайта и предоставяните услуги.

Отговорност

Чл. 12. Операторът не носи отговорност:
12.1. За непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и други подобни обстоятелства.

12.2. За каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, причинени вследствие на начина на експлоатиране на техническите устройства на потребителя.

12.3. За евентуално причинени на Посетителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от Оператора.

12.4. За използването от Посетителя на други уебсайтове, към които препраща Уебсайтът на Оператора.

Чл. 13. С приемането на настоящите Условия за ползване Посетителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Оператора. Посетителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Оператора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

Чл. 14. Посетителят отговаря пред Оператора, когато с действията или бездействията си му причини вреди. Обезщетение се дължи както за причинени вреди, така и за пропуснати ползи.

Допълнителни разпоредби

Чл.15. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Оператора или прекратяване поддръжката на Уебсайта му, в който случай всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.

Чл. 16. Страните декларират, че ако някои от клаузите по настоящите Общи условия се окажат недействителни, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.